965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

Jaciment Medieval del castell d’Almizra

Al recinte, situat a la muntanya Sant Bartomeu, s’observen dos tipus de construcció, la tàpia del llenç de la muralla, d’origen musulmà, i el sillarejo basal de la torre més típicament cristià. Els treballs realitzats persegueixen dos objectius fonamentals: d’una banda el disseny de la distribució espacial, sobre la base de la posada al descobert d’estructures murals que permetrien, juntament amb les troballes, el coneixement de les diferents funcions de cada sector i, d’aquesta manera , ens ajudaria a la reconstrucció de la seva planta. D’altra banda, conèixer la cronologia del lloc i el seu esdevenir ocupacional, això s’aconsegueix a través de l’estudi dels materials, sobretot ceràmics, i de l’estudi dels estrats.

Els materials trobats mostren un poblament corresponent a l’Edat del bronze, atuells ovoides fetes a mà, pesos de teler i molins de mà, un poblament que es veu interromput durant època ibèrica i novament una reocupació que mostra els materials medievals. Aquests són en la seva major part ceràmics, encara que també tenen una importància els fragments d’ampolletes, gerretes i latitos de vidre, petits objectes d’os, i també de bronze i ferro. És la ceràmica comuna la més abundant, ataifores, fioles, orses, gerres, llums d’oli, palanganes, tapadores, cassoles, fogons …

Les decoracions de la resta del grup ceràmic corresponen a incisions, cordons decorats amb digitacions i ungulaciones, pintura, corda seca, impresa verd morada i esgrafiada. Tot aquest material es troba molt fragmentat es troba en estudi un material ceràmic d’aquesta última campanya, que podria retardar el final de l’ocupació del castell cap a dates més modernes. La estratigrafia mostra en alguns llocs vestigis d’incendi, que cal paralitzar amb els tipus de troballes.

En època medieval es produeix la substitució de la concepció musulmana del castell com a aglutinador de les alqueries circumdants, per la cristiana que destinava la fortificació al control del territori.

Tot just roman en peu una torre de base quadrada, dissimulada amb una teulada, a la qual se li va adossar l’ermita de Sant Bartomeu, al turó del mateix nom. Aquesta torre data del segle XIV, i per a la seva construcció es van utilitzar carreus, sillarejo basal i maçoneria, materials típicament cristians. En les seves parets només s’observen dos finestrons oberts i cinc finestres cegades, quatre d’elles a la part superior, una a cada costat. Des de la seva interior d’aquesta part alta assembla un colomar. Les bigues que sostenen la teulada són de fusta.

Ubicació en el mapa