965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

Planejament urbanístic

El General urbà pla de Campo de Mirra, va ser aprovat el 30 de maig de 1997, sent l’objectiu de definir l’ús del territori i la seva estratègia de planificació urbana estructural.

El Pla General és aplicable a tot el municipi de camp de Mirra i la seva durada indefinida, mentre no sigui finalment adoptat una revisió de la mateixa, sense perjudici de qualsevol canvis específics o la suspensió total o parcial de la l’entrada en vigor.

Es procedirà a la revisió del Pla General existent quan ells estan adoptant nous criteris relatius a l’estructura general del territori municipal, o ser plnateen variacions substancials dels seus elements o determinacions estructurals.

Determinacions del Pla General s’interpretaran segons els criteris que, segons el sentit de les seves paraules i definicions i en relació amb el context i els antecedents, tenir en compte principalment el seu esperit i finalitat, així com la realitat moment social en el qual s’han aplicat.

Tot no regulats per aquest Pla General, s’aplicaran les lleis, tant bàsics com sectorials.

El document de pla és la clau i essencial enfocament urbà. És per això que l Ajuntament de Campo de Mirra , posa a disposició de tots els ciutadans la en PDF format.