965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

Benestar Social

Benvinguts.
Els Serveis Socials Generals constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic de SS.SS, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població. Duu a terme actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores amb caràcter universal i gratuït.

Es pretén que estiguin pròxims a l’usuari i la seva realitat d’aquí que es duguin a terme des dels ajuntaments.

L’objectiu fonamental dels SS.SS de base és promoure el desenvolupament ple de l’individu i dels grups en què s’integra, potenciant la seva participació en la recerca de recursos i prioritzant les necessitats més urgents i bàsiques.

En el Cas de l’Ajuntament de Camp de Mirra aquests Serveis són prestats a través d’una treballadora social que se situa en el Centre Social els dilluns de 12:30 a 14:30 hores i els Dimecres de 9:00 a 12:00 hores.

Una cordial salutació de:

D. Mª. Neus Vázquez Pérez, Regidoria de Benestar Social.

A continuació passem a enumerar els diferents tràmits que es duen a terme des del Servei:

3ª Edad
A continuació passem a enumerar els diferents tràmits que es duen a terme des del Servei:
Discapacitats
 • Pensions No Contributives d’Invalidesa (tramitació tot l’any).
 • Termalisme Social de la Comunitat Valenciana i de l’IMSERSO (termini a partir de desembre).
 • Targeta de Transport Interurbà (tramitació tot l’any).
 • Teleassistència Domiciliària (tramitació tot l’any).
 • Reconeixement de la condició de Minusvàlid (tramitació tot l’any).
 • Prestacions Econòmiques Individualitzades: (Obertura termini a partir de desembre).
 • Ajudes Adaptació del Vehicle.
 • Ajudes per a Eliminació de Barreres Arquitectòniques en l’habitatge.
 • Ajudes Tècniques: Adaptació funcional de la llar i adquisició d’útils.
 • Ajudes d’atenció institucionalitzada.
 • Sol·licitud d’ingrés en centres de Discapacitats (tramitació tot l’any).
 • Targeta d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda (tramitació tot l’any).
 • Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència (tramitació tot l’any).
Familia
 • Ajuda Familiar per a la Cura d’Ancians (obert el termini de desembre a gener).
 • Títol de Família Nombrosa (tramitació durant tot l’any).
 • Prestació Familiar per Fill a Càrrec nivell No Contributiu (tramitació durant tot l’any).
 • Tramitació d’Adopcions i Acolliments Familiars (tramitació durant tot l’any).
Altres
 • Tramitació de la Targeta d’Assistència Sanitària per a emigrants i persones en general sense cobertura sanitària de la Seguretat Social (tramitació durant tot l’any).
 • Servei d’Ajuda a Domicili (tramitació durant tot l’any).
  Informació, Orientació i Assessorament a persones, famílies o grups en situació de risc social.
 • Ajudes Econòmiques d’Emergència: necessitats bàsiques, despeses excepcionals i d’urgent necessitat (tramitació fins a l’octubre).
 • Derivació de casos a altres recursos o serveis especialitzats.
 • Escola d’Estiu per a nens en edat escolar. Es desenvolupa durant l’estiu amb la finalitat que els nens puguin cobrir l’oci i el temps lliure de la forma més positiva i saludable.
 • Suport i Coordinació amb les associacions que actuen en el camp social: Associació d’Ames de Casa i Associació de Pensionistes i Jubilats.